1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád společnosti monemo s.r.o., IČO: 03611876, DIČ: CZ03611876 se sídlem Proletářská 161, Liberec-Doubí, 46312 se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele.

Na Zboží je poskytována záruka v délce 12 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. 

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

2.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

2.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

2.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

2.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

2.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.2.1. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

2.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem.

2.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v sídle Společnosti.

2.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
b) dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),
c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem Společnosti (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Společnosti Kupujícím),
d) dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není firmou na odbornou montáž nebo servisem nebo osobou s oprávněním k provádění této činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži/aplikaci určeno a bylo použito.

2.2.5. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti.

3. POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI REKLAMACI 

3.1 PRÁVA SPOLEČNOSTI 

3.1.1. V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Společnosti. Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

3.1.2.  Společnost může reklamaci posoudit:

 1. a) přímo,
 2. b) na reklamačním oddělení Společnosti,
 3. c) předáním dodavateli na posouzení,

 

3.1.3. Společnost zamítne Reklamaci:

 1. a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
 2. b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
 3. c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
 4. d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží). 

3.2 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

3.2.1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

3.2.2. Reklamace se řídí dle platného Občanského zákoníku.

3.2.3. Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

 1. a) dodáním chybějícího Zboží,
 2. b) odstraněním vad opravou Zboží,
 3. c) výměnou Zboží,
 4. d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
 5. e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

3.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

3.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

3 .2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Mo-tools.cz umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách , a spotřebiteli tak Mo-tools.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Monemo s.r.o.

Proletářská 161, Liberec, 46312

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Mo-tools.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Mo-tools.cz obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Mo-tools.cz doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Mo-tools.cz spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Mo-tools.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Mo-tools.cz požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Mo-tools.cz odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Mo-tools.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Mo-tools.cz však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.