POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACE

 1. Pečlivě zabalené zboží zašlete na adresu provozovny:

Monemo s.r.o. - provozující eshop Mo-Tools.cz

Proletářská 161, Liberec, CZ-463 12

Za poškození zboží přepravou nese odpovědnost odesílatel.

 

2. K reklamovanému zboží přiložte (nutné):

kopii faktury

záruční list (byl-li přiložen)

podrobný popis závady

zpětný kontakt na Vás (e-mail, telefon a adresa)

 

Formulář Pro uplatnění reklamace

 https://www.mo-tools.cz/img/cms/Formular Pro Uplatneni Reklamace.pdf

Formulář odstoupení od smlouvy

 https://www.mo-tools.cz/img/cms/Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy_2.pdf

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platný od 1.1. 2014, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Monemo s.r.o. (ICO 03611879) adresou Proletářská 161, Liberec CZ-463 12 - provozující eshop Mo-Tools.cz

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

Řešení reklamace

1. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu, byl-li při nákupu přiložen. Dále doplní popis závady nebo důvod reklamace na zvláštním listě, který přiloží k reklamovanému zboží.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu a má nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

3. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí reklamované zboží na vlastní náklady. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství.

4. O přijetí zboží do reklamace je zákazník informován pomocí e-mailu

5. Prodejce po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, že bylo k reklamaci zasláno, bude zpětně zasláno kupujícímu na adresu.

6. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem. V tomto případě je 12 měsíců.

8. Kupující je povinen si zboží po přijetí z reklamačního řízení zkontrolovat. Možnost odvolat se proti tomuto může do 3 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

 

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit jak zasláním odstoupení od smlouvy písemně, či osobně na adrese naší provozovny  Monemo s.r.o. (ICO 03611879) adresou Proletářská 161, Liberec CZ-463 12 - provozující eshop Mo-Tools.cz

3. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu  Monemo s.r.o. (ICO 03611879) adresou Proletářská 161, Liberec CZ-463 12. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.Vracené zboží by nemělo být pokud možno poškozené, mělo by být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). V případě, že vrácené zboží nesplňuje výše uvedené skutečnosti, má prodávající právo snížit částku za zboží ve výši např. nákladů na opravu, chybějícího příslušenství apod.

4. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

4. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

5. Zboží může být použito, nemělo by však být zjevně opotřebeno a je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

6. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

7. Odstoupení od smlouvy do 14 dnů nelze uplatnit v případě nákupu právnického subjektu nebo firmy. Tzv. nákup na IČO.

8. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitel